Horeca Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

Horeca Mobilya Ltd Şirketi (Horeca olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.
Bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş bağlantılarımız dâhil olmak üzere Horeca ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları ile ilgili sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.
a. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Verilerinizi topluyoruz?
Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, aile durum bilgileri, IP adresi, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (Kişisel Veri) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (Özel Nitelikli Kişisel Veri) ifade eder. Bu sayfada Kişisel Verileriniz için yaptığımız açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.
Bu kapsamda Horeca olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, platform (internet sitemiz) kullanıcılarımıza, ziyaretçilerimize, diğer konularda iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kurum yetkili ve çalışanlarına ait Kişisel Verileri toplamaktayız. Topladığımız Kişisel Verileri aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz:
 • Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet sitemiz) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, diğer konularda iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.

 

 • İletişim Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet sitemiz) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi, IP bilgisi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

 

 • Görsel ve İşitsel Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet sitemiz) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve diğer konularda iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen tüm görsel materyaller ile görüşmeler sırasında yapılan ses kayıtlarını içeren kişisel verilerdir.

 

 • Aile Bireylerine ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkında verilerdir.

 

 • Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız borç bakiyesi, alacak miktarı, ücret, maaş bilgisi, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.

 

 • Özlük Verileri: Çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve diğer konular iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kurum çalışanlarından topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.

 

 • Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden ve diğer konularda iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kurum yetkili ve çalışanlarından, fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisindekalış sırasında alınan ziyaret, güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.

 

 • İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, platform (internet sitemiz) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, diğer konularda iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kurum yetkili ve çalışanlarından elde edilen kişisel verilerdir.

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden ve diğer konularda benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), din ve üye olunan dernek,sendika bilgisi gibi verilerdir.

 

 • Diğer Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet sitemiz) kullanıcılarımızdan ve diğer konularda iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.
b. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?
Kişisel Verilerinizi aşağıdaki başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.
Kişisel Verilerinizi internet veçeşitli sosyal medya mecralarında Horeca adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, Horeca tarafından yönetilen çağrı merkezimiz kanalıyla, e-posta,kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Horeca satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,iş bağlantıları, bayi ve satış kanalı, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.
Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:
 • Açık rızanızın bulunması

 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,

 

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

 

 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

 

 • Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 

 • Horeca olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

 

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

 

Horeca olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçegerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.
c. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla işlemekteyiz?
Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki genel amaçlarla işlemekteyiz:
 1. Horeca tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini, üretimi, satış, teslimat ve kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması, satış sonrası tarafınızca yöneltilen taleplere ilişkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 2. Tüketici mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması,
 3. Müşteri ve tüketici gibi ilgili kişilerin talep ve şikâyetlerinin takibi, değerlendirilmesi ve destek hizmetlerinin verilmesi, tüketici memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet anketlerinin uygulanması,
 4. Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi
 5. Horeca tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda ve yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi ,
 7. Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi,
 8. Müşteri, tüketici ve iş bağlantılarımızın kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform (internet sitemiz) kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması,bu amaçla çerez kullanılması,
 9. Horeca ve Horeca ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerinhukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların planlanması, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme ve denetim süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.)
 10. Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması,
 11. Horeca’nin ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 12. Horeca’nin insan kaynakları, muhasebe/finans politikalarının yürütülmesi,
 13. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi,
 14. Ulusal mevzuata uyum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
d. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?
Horeca olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.
Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçinde işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), ve çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.
Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilecek Kişisel Veriler ancak açık rızanıza istinaden yurt içinde işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Horeca şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi ve hukuk danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) bilgi işlem sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programları gibi Horeca’ye ürün veya hizmet sağlayan 3. kişiler.
Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda gerekli olduğunda verilerinizin Horeca tarafından işlenmesine ve gerek olması halinde Horeca’nın iş ilişkisi içerisinde bulunduğu 3. Kişilere aktarılmasına veya verileri buralarda işlenmesine izin vermiş oluyorsunuz.
e. Haklarınız ve Başvuru Usulü
i.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Horeca bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:
 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 5. İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru formunu e-posta adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.
ii.Başvuru
Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adreslerden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden e-posta yoluyla başvurmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.
Horeca, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.
Horeca’ya yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Horeca olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.
iii.Şikayet
Horeca’ya yöneltmiş olduğunuz taleplerin Horeca tarafından reddedilmesi, Horeca tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.
f. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri
İşbu metinde kullanılan Horeca ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Horeca Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin n veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:
Horeca Mobilya LTD. ŞTİ.
MERSİS NO:
Telefon: